PRIJAVA BORAVIŠTA STRANCA

PRIJAVA BORAVIŠTA STRANCA

Prijava boravišta stranca vrši se u dežurnoj službi policijske stanice na čijoj teritoriji je adresa objekta u kome je stranac smešten ili u područnoj policijskoj upravi, organizacionoj jedinici koja obavlja poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca.

Prijavu boravišta stranca vrše:
  1.
pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja uz nadoknadu, odnosno njihovi pravni zastupnici, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu
  2. pravna lica, preduzetnici i fizička lica kod kojih je stranac došao u posetu, odnosno njihovi pravni zastupnici ili lice koje oni ovlaste u roku od 24 časa od dolaska stranca u posetu.

Bliži uslovi za odobrenje privremenog boravka propisani su Pravilnikom o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu prijavljivanja boravišta stranca, adrese stanovanja, promene adrese stanovanja, prijave i odjave prebivališta stranca, (“Službeni glasnik RS”, broj 84 od 2. novembra 2018).

Lice koje vrši prijavu boravišta stranca popunjava obrazac prijave boravišta stranca (Obrazac 1), u dva primerka.

Lice koje vrši prijavu boravišta stranca policijskom službeniku na uvid dostavlja:

  1. stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac poseduje i
  2. druge isprave u zavisnosti od toga ko vrši prijavu boravišta:

a)    za pravno lice ili preduzetnika:

  • dokaz o vlasništvu nepokretnosti u kojoj stranac boravi,
  • izvod iz APR
  • adresa na kojoj stranac boravi;

b)    za fizičko lice ako stranac boravi na njegovoj adresi prebivališta:

  • lična karta lica kod koga je stranac došao u posetu;

c)    za fizičko lice ako stranac boravi na adresi koja je različita od adrese prebivališta lica koje vrši prijavu boravišta stranca:

  • lična karta lica kod koga stranac dolazi u posetu,
  • dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti u kojoj stranac boravi (ugovor o kupovini stana odnosno kuće, zakupu stana i sl.);

Stranac koji ne koristi usluge smeštaja ili ne odseda na privatnoj adresi kod fizičkog ili pravnog lica sam vrši prijavu svog boravišta uz dostavljanje na uvid sledeće dokumentacije:

  • stranu putnu ispravu ili drugu ispravu koju stranac poseduje
  • dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti u kojoj boravi (ugovor o kupovini stana odnosno kuće, zakupu stana i sl.) ili drugi dokaz o boravku na određenom mestu.