PROMENA ADRESE STANOVANJA

Adresa stanovanja je prijavljena adresa na kojoj stranac namerava da boravi tokom odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji a njena prijava se vrši prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka uz pismenu saglasnost vlasnika stana ili lica koje on ovlasti.

Promena adrese stanovanja stranca vrši se kod nadležnog organa na čijoj teritoriji je nova adresa stanovanja stranca prijavom promene adrese stanovanja ( Obrazac 2).NAPOMINjEMO da stranac ne menja adresu stanovanja ukoliko je boravište prijavljeno na drugoj adresi iz ličnih, poslovnih ili drugih razloga, a to boravište ne traje duže od 15 dana.